CZ

 

 

 

Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže: „VÍTĚZNÝ ÚNOR“
Vinice-Hnanice, s.r.o

Vinice-Hnanice, s.r.o., se sídlem Horákova 3080/7, Brno 61600 (dále jen „provozovatel“) pořádá v období od 2.2.2021 do 31.3.2021 spotřebitelskou soutěž „VÍTĚZNÝ ÚNOR“ (dále jen „akce“ nebo „soutěž“) za níže uvedených podmínek a pravidel.

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat a svým zapojením do soutěže souhlasí se zveřejněním jména v případně výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele.

Podmínky a termín soutěže:
Každý zákazník provozovatele, který uskuteční v období od 2.2.2021 do 31.3.2021 nákup akčního balíčku 12 vín (vždy po 2 lahvích) pod názvem „VÍTĚZNÝ ÚNOR“ (dále jen balíček) telefonicky, e-mailem nebo na e-shopu u provozovatele, se automaticky zařadí do soutěže o ceny. Pokud zakoupí balíček vícekrát bude do soutěže zařazen tolikrát, kolik balíčků zakoupí.
Soutěž končí 31.3.2021. Losování výher proběhne 2.4.2021. Výherní listina se jmény výherců bude zveřejněna na webových stránkách: http://www.vinice-hnanice.cz a https://www.facebook.com/vinicehnanice.cz nejpozději 5.4.2021.

Výhry v soutěži:
Celkem je do soutěže zařazeno 20 věcných cen:
1.cena víkendový pobyt pro 2 osoby ve vinařství,
2. -3.cena mikina VH,
4.-10.cena tričko VH,
11.-20.cena 2 sklenice na víno VH,
Ceny budou výhercům doručeny osobně po vzájemné domluvě.

Soutěžící zakoupením balíčku:

a) uděluje provozovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, za účelem vyhodnocení soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a adresy bydliště (obec) na webových stránkách provozovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese provozovatele soutěže: Vinařství Vinice-Hnanice, Hnanice 132, 669 02 Hnanice nebo e-mailem na adrese: objednavky@vinice-hnanice.cz. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před slosováním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži.

b) uděluje provozovateli soutěže, v souladu s § 12 Občanského zákoníku, souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním výher soutěže (dále jen ,,podobizna“), v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.

c) má právo v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména z čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016: přístupu k poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, omezení zpracování, přenositelnost, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, vznést námitku u provozovatele ohledně zpracování jeho osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), na soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

Poučení o ochraně osobních údajů
V souvislosti s plněním povinností podle předpisů k ochraně osobních údajů informuje provozovatel o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje provozovatel soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na dodržování pravidel na základě vnitřních předpisů provozovatele soutěže zejm. o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak elektronicky v informačních systémech. Osobní údaje jsou chráněny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.
Komu mohou být osobní údaje poskytnuty
–  orgánu veřejné moci z právního předpisu.
–  se souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům.

Povinnosti provozovatele soutěže v rámci této soutěže:
– přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
–   shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu
–   nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům
–   přijímat a provádět technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů na základě vnitřního předpisu.
–   na základě žádosti subjektu údajů, poskytnout informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených
–   podat vysvětlení, pokud by došlo ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem a provést požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost soutěžitel obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Hnanicích dne 2.2.2021